Stažení ovladačů a pomocných programů:

Ovladače k většině námi prodávaného hardwaru jsou k dohledání na tomto místě. Uspořádání je poněkud chaotické, snad v tom časem uděláme větší pořádek.

Otázky a odpovědi:

Instalace programu TRIFID na síti
Program funguje na principu souborového serveru. To znamená, že na počítači, který je určen jako server se nachází kompletní, běžně nainstalovaný program. Na dalších stanicích v síti se neinstaluje nic, je zde pouze spouštěcí ikona.
Pro spouštení programu ze serveru je třeba nasdílet složku s programem, což může zajistit přímo instalační program. Pokud se sdílení nastavuje ručně, je potřeba povolit všechna práva, tedy i zápis! Na každé stanici je potom nutno provést připojení síťové jednotky (na ikoně Tento počítač pravým tlačítkem myši zobrazit nabídku, vybrat Připojit síťovou jednotku a následujícím dialogu namapovat složku na některou libovolnou diskovou jednotku). Výsledkem by měla být síťová jednotka přístupná z ikony Tento počítač. V této jednotce by měly být viditelné soubory programu TRIFID, mimo jiné i soubor NASTAVENI.EXE. Spuštěním tohoto souboru se vytvoří spouštěcí ikona na stanici.
Důležité je zadání správného čísla stanice. Každá stanice v síti musí mít číslo různé, celkový počet stanic je dán počtem zakoupených licencí.

Provoz programu v systému Windows 7 a Windows Vista
Pro tato Windows je nejvhodnější spouštět program TRIFID v režimu Windows. Pro 64 bitová Windows je to jediný možný způsob spouštění.
Pokud jsou použita 32 bitová Windows, dá se TRIFID spustit i v režimu DOS.
Obvyklým omezením je, že program nelze zobrazit přes celou obrazovku, ale je nutné jeho spouštění v okně. Je to způsobeno tím, že ovladače grafických karet ve Windows 7 a Vista obvykle nepodporují tento grafický režim. Údajně je možno problém obejít instalací ovladače grafické karty určeného pro Windows XP.
Pro starší verze programu TRIFID (do verze 2007) je nutno nastavit ovladač klávesnice pro českou diakritiku, což lze snadno zajistit připsáním příkazu KB16 CZ,852 do spouštěcího souboru SPUSTME.BAT.

Přenos programu TRIFID na jiný počítač
Pokud nastane potřeba program přestěhovat na jiný počítač, například v důsledku jeho poruchy, nebo výměny, není nutné ho znovu instalovat. Protože se všechna data i nastavení ukládají do jediné složky, kterou si uživatel určuje při instalaci (obvykle c:\trifid), stačí na nový počítač přestěhovat tuto složku.
Vhodným médiem pro přenos je USB disk, v případě potřeby lze z tohoto přenosného disku i program trvale spouštět. Jedinou věcí, kterou je vhodné na novém počítači nastavit, je vytvoření spouštěcí ikony. Provede se to spuštěním programu NASTAVENI.EXE, který se nachází ve složce s programem. Kromě vytvoření ikony program zajistí i úpravu parametru FILES v systémovém souboru CONFIG.NT (CONFIG.SYS).

Vytvoření spouštěcí ikony
Pokud je z jakýchkoliv důvodů nutno znovu vytvořit spouštěcí ikonu programu, nejsprávnějším postupem je použití programu NASTAVENI.EXE. Tento program se nachází ve složce s programem TRIFID, odkud ho lze spustit. V případě, že byl již program TRIFID na počítači instalován, lze NASTAVENI spustit z Windows přes tlačítko START - PROGRAMY.
Nastavovací program je vlastně část instalačního programu, kde je možno kromě vytvoření spouštěcí ikony na ploše zajistit také další věci - spouštění pomocného programu PrintIt pro tisk na tiskárny v systému Windows, spuštění programu s jiným číslem stanice, nebo přepnutí mezi režimy DOS/Windows.

Problémy se zobrazením programu

Program TRIFID provozovaný na starších typech Windows (XP a starší) lze spustit zobrazený přes celou obrazovku, což se dá přepnout ručně stiskem klávesové kombinace Levý ALT + Enter.
Obvykle je však žádoucí nastavit takové zobrazení natrvalo. Pokud je program spouštěn v režimu DOS, lze to nastavit ve vlastnostech spouštěcí ikony (režim Celá obrazovka). Zobrazení program spuštěného v režimu Windows nelze nastavit ve spouštěcí ikoně, ale nastavuje se ve vlastnostech okna se spuštěným programem. Okno má nahoře modrý pruh, stisk pravého tlačítka myši na jeho levém konci zobrazí nabídku. Po vybrání volby Vlastnosti je možno u starších Windows nastavit opět režim celé obrazovky.
Ovladače grafiky v novějších Windows (Vista, 7) za normálních okolností nedokáží celoobrazovkový režim zobrazit, je nutné program provozovat v okně. Jeho velikost lze přispůsobit velikosti monitoru, nastavuje se to opět ve vlastnostech okna, v záložce Písmo. Nastavením velikostí písma je dána i velikost okna s programem. Nejširší rozsah velikostí nabízí typ písma Lucida Console, nebo System.
Spouštět program v okně je doporučeno i u starších Windows, protože v některých situacích program zobrazuje i další okna a hlavní okno programu, pokud je zobrazené přes celou obrazovku, je minimalizováno na lištu.

Občas dojde k problému se zobrazením programu přes celou obrazovku i ve starších verzích Windows. Po přepnutí programu do celoobrazovkového zobrazení zůstane obrazovka černá. Obvykle to způsobuje nesprávný ovladač grafické karty, například ovladač automaticky nainstalovaný při instalaci nebo aktualizaci Windows. Je nutno použít originální ovladač grafiky od jejího výrobce.

Problémy s tiskem

Nejméně problémů je při použití grafických tisků, které existují pro většinu důležitých sestav (v režimu programu WIN, spouští se stiskem Ctrl F10). Zde program používá tiskový dialog stejně jako ostatní Windowsové programy a není potřeba předem nic nastavovat. Tiskne se na výchozí tiskárnu Windows, pokud nemá konkrétní sestava pomocí nastavovacího tlačítka určeno jinak. Doporučujeme používat tyto tisky.

Pro starší, řádkové tisky (spouští se stiskem F10) je nutné správně nastavit tiskárnu v SYSTÉMOVÝCH FUNKCÍCH - KONFIGURACI - NASTAVENÍ TISKU - NASTAVENÍ TISKÁREN. Zde může být nastaveno několik tiskáren, přiřazení jednotlivých tisků konkrétní tiskárně je možno nastavit v sousední volbě - PŘIŘAZENÍ DOKLADŮ.
Při nastavení tiskárny je důležitý její Výstupní port (starší tiskárny používají obvykle LPT) a Definice tiskárny (soubor řídících znaků), který je potřeba správně vybrat podle typu použité tiskárny. Definiční soubory tiskáren jsou textové soubory s koncovkou .DFT umístěné v hlavní složce programu a je možno je v případě potřeby upravit, případně vytvořit nové.

Pro řádkový tisk na tiskárnách připojených do portu USB lze tisknout prostřednictvím ovladače tiskárny v systému Windows. V programu TRIFID je nutno nastavit jako výstupní port virtuální port WIN1(nebo další). Vlastní realizaci tisku přes tyto porty zajišťuje program PrintIt, spuštěný jako služba Windows, projevuje se jako bílá ikona s tiskárnou, zobrazená vpravo na spodní liště Windows. Při najetí myší nad tuto ikonu se objeví nápis PrintIt a stiskem pravého tlačítka myši lze připojit jednotlivým portům konkrétní tiskárnu.
Spuštění programu PrintIt současně s programem TRIFID je nutno nastavit v instalačním programu (zaškrtnout parametr Podpora tisku přes Windows), případně nastavit dodatečně programem Nastavení.
Pokud nastanou problémy s tímto druhem tisku, je to obvykle způsobeno tím, že program PrintIt není spuštěn - je potřeba zkonkrolovat jeho ikonu na liště a případně ho nainstalovat.
Další problém může nastat s rozmístěním textu na stránce - zásluhou velkých okrajů kolem textu se řádek dokladu zalomí a tiskne se na dvou řádcích. Nastavit okraje lze tím, že se v PrintItu přechodně přesměruje tisk na volbu Otevřít Wordpadem, tisk se potom objeví v textovém editoru Wordpad. Zde se nastaví vyhovující okraje a soubor se uloží. Další tisky se potom řídí tímto nastavením.

Jakým způsobem se připojí snímač čárového kódu k počítači?
Záleží na typu rozhraní snímače:
- rozhraní klávesnicové
(KBD, konektor PS/2 fialový) - snímač se připojí do vstupu pro klávesnici a klávesnice se připojí do odpovídajícího konektoru na snímači. Snímač je pak vlastně zapojen jako redukce mezi počítačem a klávesnicí. Pozor: snímač nefunguje, pokud se zapojí omylem do konektoru pro myš, který je stejný a liší se pouze zelenou barvou!
- rozhraní USB
připojí do do libovolného USB portu počítače, chová se potom jako USB klávesnice. Tento způsob nefunguje ve Windows 98 a starších.
- sériové rozhraní
(COM, RS 232) - připojuje se k sériovému portu počítače (konektor CANON 9). Toto připojení se používá jin jen vyjímečně, protože současné počítače těmito porty nebývají vybaveny. Navíc tento port není schopen snímač napájet a je nutné k snímači připojit externí napájecí zdroj. Tento způsob připojení je také jediný, kdy je potřeba v programu TRIFID něco nastavovat - v Lokální konfiguraci, sekce Snímání čárového kódu je nutno nastavit Snímač: SERIAL a v tabulce jeho parametrů odpovídající sériový port.
Jak bylo naznačeno, pro připojení přes klávesnici nebo USB není nutno v programu TRIFID nic nastavovat, snímač v těchto případech funguje obdobně jako klávesnice. To znamená, že se sejmutý kód zapíše kamkoliv, kam by danou chvíli psala znaky klávesnice - do textového editoru, příkazové řádky, programu TRIFID apod). Lze to využít i k vyzkoušení funkčnosti snímače.

Snímač namísto čísel posílá do počítače písmena
Řešením je správné nastavení snímače. Postupy programování obvyklých snímačů jsou v sekci Ke stažení. Vysvětlení: Při továrním nastavení většiny snímačů jsou do počítače posílána čísla z horní řady klávesnice, kde jsou na české klávesnici malá písmena s diakritikou. Ovladač české klávesnice proto tato čísla překóduje na písmena. Problém by se dal vyřešit přepnutím na anglickou klávesnici, případně nastavit snímač, aby posílal čísla z numerické klávesnice, kde k tomuto jevu nedochází.
Nejsprávnějším řešením je ovšem správně nastavit snímač pro spolupráci s programem TRIFID. Na snímači je nutno pro tyto účely nastavit prefix HT (horizontální tabulátor, hodnota 09). Pokud je do programu TRIFID načten kód s tímto prefixem, program pozná že jde o kód ze snímače a chová se v některých situacích podle toho (popsáno v uživatelské příručce, kapitola Prodej). Jedním z důsledků je i zpětné překódování písmen s diakritikou na číslice.

Jak na dokladu vyčíslit spotřební daň nebo autorské poplatky?
Pro tyto účely obsahuje program položku Součtový údaj. Jeho použití je třeba povolit v Globální konfiguraci, sekce Parametry číselníků, parametry Název součtového údaje (Spotřební daň) a Jednotka součtového údaje (Kč).
Na kartě zboží se potom objeví údaj Spotřební daň a je zde možno zadat její hodnotu pro položky, které spotřební dani podléhají.
Hodnoty spotřební daně se potom sčítají pro všechny položky použité na dokladu, jsou tam zobrazené, a lze je na dokladu také tisknout. Tisk je nutno povolit v Řadách dokladů, v příslušném dokladu nastavit parametr Tisknout spotřební daň.

Jak fakturovat přenesenou daňovou povinnost?
Od 1.1.2012 platí nová pravidla pro uplatňování DPH při poskytování stavebních a montážních prací, takzvaný režim přenesení daňové povinnosti.
Podrobnější informace lze nalézt na webu České daňové správy. V tomto textu je uvedeno, že: Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – namísto toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.
Častým dotazem našich uživatelů je, jak má konkrétně vypadat daňový doklad vystavený v toto režimu. V uvedeném textu to není podrobně uvedeno, ale vyplývá z něj, že položky budou na faktuře uvedeny s nulovou DPH (sazbu jednotlivých položek lze na dokladu změnit stiskem klávesy F9 na tomto údaji, po předchozím označení více položek se změna provede pro všechny označené položky). Zároveň je nutno na fakturu napsat text například tohoto znění:
Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle §62e zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Sazba DPH je ..%
Tento text je vhodné přidat jako položku v číselníku textů programu TRIFID, aby byl připraven pro rychlé použití a nebylo ho vždy znovu vypisovat.

Komunikace s internetovým obchodem
Program TRIFID funkce internetového obchodu neobsahuje, je zde ale možnost komunikace s programy internetových obchodů jiných výrobců. Tuto funkčnost obsahuje varianta programu TRIFID PROFI a je popsána v dokumentu Komunikace s e-shopem.pdf
Ve stručnosti – při aktivaci této funkce lze do karty zboží ( případně práce) přidat další položky vhodné ke zveřejnění na internetu (popis, obrázek, zařazení do kategorie) a vybrané položky skladu pak jednoduchým způsobem exportovat do souboru ve formátu XML, nebo CSV. Tento soubor obsahuje informace potřebné k aktualizaci zboží v internetovém obchodu (názvy, ceny, atd,..) a programy pro internetový obchod ho obvykle dokážou zpracovat.
V případě potřeby je možná dohoda na individuálních úpravách těchto přenosů tak, aby vyhovovaly konkrétnímu systému internetového obchodu, na základě požadavků jeho autorů.

Přenosy dat přes FTP server
Program tímto způsobem umožňuje offline komunikaci mezi jednotlivými instalacemi programu, které nejsou na společné počítačové síti. Obvyklé použití je při stahování dat ze vzálené prodejny na počítač majitele, včetně možnosti posílat opačným směrem jednotlivé doklady. Dá se tak řešit i centrální sběr dat a komunikace s celou sítí prodejen.
Podrobný popis možností a nastavení programu je samostatném dokumentu: Přenosy přes FTP.pdf